آگهی مزایده

شهرداری سه قلعه در نظر دارد باستناد مجوزهای شماره 390-1401 مورخه 19/5/1401 و 574-1401 مورخه 21/6/1401 شورای محترم اسلامی شهر سه قلعه نسبت به فروش تعداد 7 قطعه زمین مسکونی از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز  سه شنبه مورخ 01/09/1401 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و کسب اطلاع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قيمت پيشنهادي به شهرداری سه قلعه مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده :

1- متقاضیان می بایست بابت سپرده شركت در مزايده برابر فهرست پيوست مبالغ مربوطه را طی فیش بانکی بحساب سپرده 0102682365009 بانک صادرات  بنام شهرداری سه قلعه واريز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء  زمین در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری سه قلعه  نموده و رسید دریافت دارند .

2-پرداخت ارزش ريالي قطعات زمین توسط برنده مزایده بصورت نقدی خواهد بود .

3- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد آخرین مهلت واریز وجه و انعقاد قرارداد توسط برنده مزایده حداکثر 7 روز کاری از ابلاغ شهرداری خواهد بود .

4- هزینه آگهی روزنامه (بدفعات) و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند  و کارشناسی با خریدار خواهد بود .

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

6 ـ سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

7ـ تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه 01/09/1401 خواهد بود .

8 ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز چهار شنبه مورخ 02/09/1401 ساعت 10 صبح در محل شهرداری خواهد بود .

دانلود اسناد مزایده

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 50002040228378

تلفن شهرداری :05632893504-3502-3504  فکس 05632893501

پست الکترونیک :shahrdari3ghaleh@yahoo.com

آدرس : خراسان جنوبی شهرستان سرایان شهر سه قلعه بلوار معلم

کدپستی:97891144474

بازدید امروز204
بازدید دیروز83
بازدید هفته868
بازدید ماه394
کل بازدید141069